Deammonifikation, en ny process för behandling av avloppsströmmar med hög kvävehalt – fortsatta pilot-plant experiment

Experimentella försök har genomförts i pilotskala vid Himmerfjärdsverket med partiell nitritation (oxidation av ca hälften av inkommande ammonium till nitrit) följt av Anammox med oxidation av ammonium med nitrit till kvävgas. Stabila driftbetingelser kunde erhållas i båda reaktorerna under år 2004 med en genomsnittlig kvävereduktion på 84 %. Med hjälp av konduktivitets, pH och syrehaltsmätningar kunde processförloppen förutses och styras

Övrig information

Scroll to Top