Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Rapporten är tänkt som ett verktyg för kommunerna vid förnyelseplanering. Rapporten innehåller diskussionsunderlag för att bedöma rimliga driftstörningsnivåer, metoder för bedömning av långsiktiga förnyelsebehov och för prioritering av åtgärder och metoder att jämföra olika åtgärdsalternativ ekonomiskt.

Komplettering till del 1 – kap. 4.5: I Svenskt Vattens rapport del 1 ”Handbok i förnyelse av VA-ledningar” finns i kap. 4.5 en metod att bedöma framtida förnyelsebehov utifrån dagens åldersstruktur. I Excel-filen i högerspalten redovisas denna modell med möjligheter att lägga in data utifrån egna förhållanden. Excel-filen har utarbetats av Niklas Wiberg, Göteborg Vatten.

Komplettering till del 1 – kap. 7: I Svenskt Vattens rapport del 1 ”Handbok i förnyelse av VA-ledningar” finns i kap. 7 beräkningsexempel på ekonomiska avvägningar med hänvisning till Excelblad. I Excel-filen i högerspalten redovisas dessa beräkningsexempel med möjligheter att ändra data utifrån egna förhållanden. Exemplen har utarbetats av projektgruppen Förnyelse av VA-ledningar tillsammans med Niklas Wiberg, Göteborg Vatten. Underlaget i form av ekvationer och parametrar med mera redovisas i ”Handbok i förnyelse av VA-ledningar”._x000D_

I komprimerad mapp med excelfiler finns filerna:
Koll på läget.xls
Förnyelsebehov Avloppsledningar 4_3.xls
Förnyelsebehov_Vattenledningar_4_2.xls
Excel-fil till del 1 – kap 7 Ekonomiska avvägningar.xlsx
OBSERVERA! All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.

Rapporten finns även sammanfattad i ”Förnyelseplanering av VA-nät (sammanfattning av rapporterna 2011-12, -13 och -14)”.

Scroll to Top