Långtidseffekter av storskalig avloppsinfiltration -Erfarenheter från Berlin-Brandenburg

Rapporten beskriver sk. Rieselfelder som i hundra år avnänts för bevattning och infiltration i Berlig – Brandenburg och nu ställs av. Marken på avställda Rieselfleder är tydligt kontaminerad med tungmetaller och oönskade organiska ämnen. I flera avseenden överskrids såväl tyska som svenska riktvärden. Grundvattnet uppvisar tydlig påverkan av avloppsinfiltrationen. Man kan se förhöjda halter av salter och kväve, samt spår av metaller. Växtligheten skadas genom sjunkande vattenhalter och nedbrytning av det organiska materialet. Skillnaderna mot svenska anläggningar är dock stora.

VA-Forskrapport 1998-09.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Ladda ner del 4 av rapporten

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-09
Utgivningsår: 1998

Scroll to Top