Råd och riktlinjer om informationssäkerhet

1 200 kr

Vattenförsörjningen är en av många viktiga hörnstenar i ett väl fungerande samhälle. Kranvatten används bland annat till dricksvatten, för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Det finns ett flertal aktörer som på lokal, regional och central nivå hanterar uppgifter om dricksvattenförsörjningens olika delar. Lokala aktörer är de kommunala vattenproducenterna och kontrollmyndigheterna. Regionala aktörer är Länsstyrelsen och de fem vattenmyndigheterna. Den centrala nivån representeras av bland annat Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Boverket.

Informationen som hanteras av de olika aktörerna omfattar uppgifter om drift, skötsel, lägen och utformning av anläggningsdelar, beredskapsplaner etc. Uppgifterna kan, om de hamnar i orätta händer, utgöra redskap för någon som med ont uppsåt vill utföra sabotage eller annan skada, direkt riktat mot dricksvattenförsörjningen.

Eftersom allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är offentliga och allmänna är det viktigt att se över skyddsbehovet för skyddsvärda uppgifter vid all hantering av uppgifter kopplat till vattenförsörjningen.
Dessa Råd och Riktlinjer syftar till att ge konkreta råd om hur skyddsvärda uppgifter ska hanteras samt hur man bedömer om de ska sekretessbeläggas och i så fall med vilket lagstöd.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P106
Utgivningsår: 2012

Rulla till toppen