Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter

Flytande våtmarker för rening av dagvatten kan bli en naturlig och kostnadseffektiv lösning på ett stort miljöproblem för samhället. Rapporten ger råd och rekommendationer dels för valet av växter till flytande våtmarker, dels för anläggning och skötsel av växterna. Klimatförändringar och tilltagande urbanisering förväntas leda till större volymer av dagvatten och ökade föroreningshalter av bland annat tungmetaller och klorid från trafik, byggmaterial, industrier och vägsalt. Flytande våtmarker har hittills använts mest för att minska kväve­ och fosforhalter i vatten i varmare länder, men de skulle kunna användas i Sverige för att minska koncentrationen av tungmetaller och klorid i dagvatten.

Flytande våtmarker består av bevuxna flytblock i dagvattendammar. Växterna som placeras i flytblocken är nödvändiga för att reningen ska bli effektiv. Genom rötterna tar de upp en del av föroreningarna som sedan ackumuleras i växterna. Föroreningar fäster också på ytan av rötter och döda växtdelar, samt fälls ut och sedimenterar genom kemiska förändringar i vattnet runt rötterna. Växternas rötter hänger ner i vattnet och minskar vattnets hastighet, vilket ökar sedimentationen av föroreningar som är bundna till partiklar. Växtdelarna eller hela flytblocket med växter och sediment kan efter reningen transporteras bort och tas omhand på ett säkert sätt. Forskare vid Stockholms universitet har undersökt vilka växtarter som kan användas för effektiv rening av tungmetaller och klorid. De har också identifierat vilka egenskaper hos växterna som är kopplade till hög reningsförmåga. Studien baseras på 34 arter av svenska våtmarksväxter som odlades i flytblock och exponerades under fem dagar för en lösning som innehöll samma föroreningshalter som dagvatten från en högtrafikerad väg (1,2 µg kadmium, 68,5 µg koppar, 78,4 µg bly, 559 µg zink och 55,4 mg klorid per liter).

Slokstarr (Carex pseudocyperus) och jättestarr (Carex riparia) visade sig snabbast minska koncentrationen av samtliga tungmetaller i lösningen. Ytterligare nio arter minskade snabbt koncentrationen av koppar, bly och zink, men inte av kadmium. När det gäller förmågan att rena klorid var rörflen (Phalaris arundinacea) och jättegröe (Glyceria maxima) de mest effektiva arterna. Växternas reningsförmåga hängde samman med mängden biomassa, framför allt mängden blad och tunna rötter, samt med växtens transpiration som i sin tur beror på mängden blad. Sambandet med mängden biomassa verkar vara svagare för saltupptag än för upptag av tungmetaller.

Slutsatsen av studien är att växters förmåga att rena vatten från tungmetaller och klorid är god, men att det finns stora skillnader mellan olika växter. Om lämpliga växter väljs kan dagvatten renas från både tungmetaller och klorid med flytande våtmarker med inhemska växter i kallt klimat. Studien ingår som en del i ett större projekt vid Stockholms universitet där syftet är att ta fram en fungerande flytande våtmark under svenska förhållanden.

English summary

Elevated levels of heavy metals and chloride are common in stormwater. This is caused by pollution from traffic, building materials and industrial activities and from the use of road salt during winters. Floating wetlands consisting of plants growing in floating blocks placed in stormwater ponds could potentially reduce the concentration of heavy metals and chloride in the water. So far, however, this type of wetland has mostly been used to reduce the levels of nitrogen and phosphorus in water in countries with warm climates.

The plants in the floating blocks are necessary for the remediation to be effective. The plants absorb some of the pollution through the roots and accumulate in the plant. The pollutants also attach to the surface of roots and dead plant parts and precipitate and settle through chemical changes in the water around the roots. The roots of the plants, which hang in the water, reduce the water velocity, which gives increased sedimentation of pollutants that are bound to particles. When suitable, the plant parts, or the whole floating block including plants, and sediment can be transported from the site and taken care of safely.

The purpose of this study was to investigate which plant species can be used in floating wetlands for efficient remediation of heavy metals and chloride, as well as identify the properties of the plants that are associated with high purification capacity of the plants, in order to more easily identify more suitable species. The study is based on 34 species of Swedish wetland plants.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-24
Utgivningsår: 2019

Scroll to Top