Värdet av vattenförsörjning

En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen.

Hur påverkas företag i olika branscher vid avbrott i vattenförsörjningen? Projektet har samlat in information från drygt 1 400 svenska företag. Baserat på enkätsvaren har resiliensfaktorer beräknats för 35 näringsgrenar. Faktorerna ger ett mått på hur stor andel av företagens verksamhet som kan upprätthållas vid avbrott. De kan användas exempelvis för att beräkna avbrottsrisker och uppskatta nyttor av riskreducerande åtgärder. De ger också underlag för fördjupad dialog mellan dricksvattenproducenter och företag.

Tillgång till vatten av god kvalitet i tillräcklig mängd är grundläggande för de flesta privata och offentliga verksamheter. Ett avbrott i vattenleveransen kan orsaka stora ekonomiska förluster för företagen i form av utebliven produktion och försäljning av varor och tjänster. Många företag saknar helt egen vattenförsörjning och förväntar sig säker vattenleverans från det kommunala vattenverket dygnet runt, och att de blir prioriterade vid nödvattenförsörjning. Avbrott i vattenleveransen kan uppstå till följd av till exempel ledningsbrott, pumphaveri, läckor och torrperioder. För att kunna göra välinformerade prioriteringar vid förnyelseplanering och investeringsbeslut behövs det kunskap om avbrottsrisker och effekter av riskreducerande åtgärder. Kostnaden för en åtgärd bör exempelvis vägas mot nyttan av den riskreduktion som åtgärden medför. En av dessa nyttor är minskade kostnader för företag och verksamheter.

Trots vattenförsörjningens stora betydelse för företag och verksamheter är kunskapen bristfällig om ekonomiska konsekvenser för näringslivet vid störningar i vattenleveransen. För att ta fram underlag om hur svenska företag och verksamheter påverkas ekonomiskt vid totala och oplanerade avbrott i vattenförsörjningen utfördes under åren 2019 och 2020 en omfattande enkätundersökning som samlade in information från drygt 1 400 svenska företag. I enkätundersökningen ombads företagen bland annat att svara på frågor om hur deras förädlingsvärden påverkas vid avbrott av olika varaktighet, från några timmar upp till en månads varaktighet, samt hur lång tid det tar att återgå till normal verksamhet när vattnet kommit åter.

Resultatet från undersökningen visar att tillverkningsindustrin Livsmedel, dryck och tobak samt tjänstesektorn Hotell och restaurang är de två näringar som drabbas hårdast. Hotell och restaurang kan upprätthålla cirka 40 procent av förädlingsvärdet efter två timmars avbrott, och är nere på cirka 10 procent redan efter 12 timmar. Majoriteten av näringsgrenarna kan upprätthålla ett förädlingsvärde mellan 20 och 50 procent efter en månads avbrott.

Baserat på enkätsvaren beräknades resiliensfaktorer för 35 olika näringsgrenar och sex olika avbrottslängder. En resiliensfaktor är ett mått mellan 0 och 1 som visar hur stor andel av företagens produktion och verksamhet som kan upprätthållas vid avbrott. Studien bidrar till att öka kunskapen om vilka konsekvenser ett vattenavbrott kan få och kan användas för att förbättra planerings- och investeringsunderlag hos olika aktörer. Resiliensfaktorerna kan bland annat användas för att beräkna avbrottsrisker och uppskatta nyttor av riskreducerande åtgärder, och för att identifiera särskilt känsliga branscher. De kan också användas i dialogen mellan vattenproducenter och verksamheter om vattenbehov, sårbarhet, reservlösningar och nödvatten.

 

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2021-19
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen