Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning

Rapporten beskriver kunskapsläget för den nya tekniken aerobt granulärt slam (AGS) för biologisk behandling av kommunalt avloppsvatten. En jämförelse med andra tekniker visar att reningsprocesser med aeroba granuler kan vara kompakta och energieffektiva.

Scroll to Top