Ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling

Behandling av avloppsslam med ammoniak är en billig och effektiv process som ger ett hygieniserat slam med ett kväveinnehåll som kan tas upp av grödorna vid gödsling med slammet. Rapporten sammanställer kunskapsläget och redogör för ett pilotförsök i Uppsala.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-10
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top