Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?

Hur beskrivs förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom vatten och avlopp i kommunernas budgetar och årsredovisningar? Beskrivs de tydligt, och finns det ett livscykelperspektiv på en av samhällets viktigaste verksamheter? Rapporten visar att VA-verksamheten har en undanskymd roll i de svenska kommunernas mest formella dokument. VA är en central del i samhällsbyggnadsarbetet och en viktig del i arbetet med klimatanpassning. VA-verksamheten omfattar för samhället centrala anläggningstillgångar som i sig har stort finansiellt värde och dessutom producerar vårt viktigaste livsmedel. En tydlig plan för hur dessa anläggningstillgångar ska förvaltas och förnyas borde finnas i alla kommuner, och borde enligt rapportförfattarna synas i budgetar och årsredovisningar.

Studien har genomförts av Robert Jonsson, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, och Anna Thomasson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De har studerat budgetar för 2017 och 2018 samt årsredovisningar för 2016 och 2017 för tio tillväxtkommuner i landet. Kommunerna har olika organisationsstrukturer, storlek och geografiskt läge. De befinner sig alla i en samhällsbyggnadsfas.

Ökande befolkning, förändrade bosättningsmönster och ett stort behov av att förnya infrastrukturen har på senare år ändrat villkoren för kommunerna. Samhällsbyggande har blivit allt viktigare. Ett livscykelperspektiv på VA-investeringar handlar om hur underhåll har skett eller planeras för att anläggningstillgången ska vara funktionell under hela sin livstid. Det inkluderar också hur organisationen har förutsättningar att hantera förändrade förutsättningar när det gäller ekonomi, miljö och demografi. Verksamheten ska vara resilient, det vill säga klara av förändringar och tryck från omvärlden.

Studien visar att det i de studerade kommunerna var ovanligt med beskrivningar av förvaltning och utveckling av VA-anläggningar i både budgetar och årsredovisningar. Framför allt var det ovanligt med beskrivningar av status och underhåll. Det här gör att det blir svårt att kunna bedöma om kommunen hanterar VA-verksamheten enligt god ekonomisk hushållning. Det blir också svårt att styra VA-verksamheten strategiskt när det saknas viktig information. Några kommuner hade kommit längre än de andra. Det finns i dag inga riktlinjer för hur förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom VA ska beskrivas i budgetar och årsredovisningar. Kanske behövs det riktlinjer i framtiden.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-06
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen