Återvunnet avloppsvatten för industriell användning och bevattning

Vilken kvalitet behöver renat avloppsvatten ha för att kunna återanvändas i industrier och jordbruk? Behöver vattnet skräddarsys, eller skulle VA-huvudmännen kunna erbjuda en grundkvalitet som passar många? Rapporten visar att stora vattenmängder används för ändamål som kräver liknande vattenkvalitet. Det ger möjligheter för avloppsreningsverken att kunna erbjuda en grundkvalitet för industriell användning och bevattning. Rapporten ska hjälpa VA-organisationer att få överblick över vattenbehovet i industri och jordbruk för att se den potential som finns att ersätta dricksvatten med återvunnet vatten. Vatten är avloppsreningsverkens största resurs, men den tillvaratas inte i dag utan släpps efter rening ut i naturen. Samtidigt används dricksvatten av hög kvalitet för tillämpningar som inte kräver så hög kvalitet. Vattentillgången i Sverige är dessutom begränsad i vissa regioner som periodvis har låga grundvattennivåer och i värsta fall vattenbrist. Återvinning av avloppsvatten kan spela en nyckelroll för att lösa problemen med sådan vattenstress.

Stora mängder dricksvatten används bland annat i industrin och hos kommuner. Studien har kartlagt användningsområden och vattenkvalitetskrav för olika industritillämpningar och för bevattning. Åtta svenska VA-organisationer har samarbetat i projektet. Intervjuer har genomförts med 38 industrier och andra stora vattenanvändare för att kartlägga vattenbehoven. Intresset att diskutera återanvändning av vatten har varit stort.

Studien visar att en övervägande andel av vattnet hos de tillfrågade industrierna används för liknande tillämpningar och därför inte behöver skräddarsys för återanvändning. Det handlar om sådant som spolning av bilar, gator och ledningar, kylning, bevattning, rekreation och pannvatten. Det finns också potential att minska användningen av dricksvatten i avloppsreningsverken genom att använda återvunnet vatten för spolning, backspolning av filter och i polymerberedningen.

För bevattning och industriell användning av avloppsvatten krävs det framför allt ett partikelfritt vatten med låg halt av suspenderat material. Vattnet behöver också vara bakteriefritt för att inte utgöra en smittorisk. Svenska avloppsreningsverk kräver därför normalt ett poleringssteg för att kunna tillhandahålla rätt kvalitet på det utgående vattnet. Poleringssteget kan innehålla filtermetoder som aktivt kol (granulerat eller pulveriserat), mikrofiltrering eller ultrafiltrering för att avlägsna partiklar och suspenderat material − efterföljt av desinfektion med ozon, UV-ljus eller klorering. Rening för återanvändning av avloppsvatten bör alltså bestå av en serie reningssteg. I takt med att avancerad rening för läkemedelsrester och andra mikroföreningar installeras på reningsverken ökar kvaliteten på vattnet som lämnar reningsverken och därmed möjligheten att återvinna vattnet för industriell användning eller bevattning.

English summary

Which quality does reclaimed wastewater need to have for the use in industry and agriculture? Does the water need to be tailor-made or could water and wastewater utilities provide one basic quality that fits many purposes? The report shows that large amounts of water are used in applications which require similar water qualities. This opens up for wastewater treatment plants to provide one quality of reclaimed water for industry and agriculture.

The aim of the report is to help water and wastewater utilities to gain an overview over the need for water in industry and agriculture in order to see the potential to replace drinking water with reclaimed wastewater. Water is the greatest resource in wastewater treatment plants, but it is today not utilized but is led into nature after treatment. At the same time, drinking water of high quality is used in applications which do not require as high quality. Furthermore, access to water is limited in regions in Sweden which in periods have low groundwater levels and in the worst case water shortages. Reclamation of wastewater can play a key role to solve problems with such water stress.

Large amounts of water are used in industry and by municipalities. The study has mapped applications and water quality requirements for different industrial applications and for irrigation. Eight Swedish water and wastewater utilities have cooperated in the project. Interviews were held with 38 industries and other consumers of large amounts of water in order to map the needs for water. The interest to discuss water reuse has been significant.

The study shows that a significant part of the water used by the interviewed industries is used for similar applications and therefore doesn’t need to be tailor-made for each application. Water is used for flushing of cars, streets and pipes, cooling, irrigation, recreation and boiler water. There is also potential to reduce the use of drinking water in wastewater treatment plants by using reclaimed water for flushing, back flushing of filters and for the preparation of polymer solution.

For irrigation and industrial use of reclaimed wastewater, the water needs to be free of particles and with a low concentration of suspended solids. The water also needs to be free of harmful bacteria in order not to pose a health risk at contact. The effluent of Swedish wastewater treatment plants usually requires a polishing step to reach the right water quality. This can include filter methods, activated carbon (granulated or pulverized), micro-filtration or ultra-filtration to remove particles and suspended material, followed by disinfection by ozone, UV or chlorination.

Water treatment for reuse of wastewater thus often contains several treatment steps for polishing. When advanced treatment for removal of medical residues and other micro pollutants is installed in the wastewater treatment plants, the quality of the treated water is improved and thereby the potential to produce reclaimed water for industry and irrigation increases.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-21
Utgivningsår: 2019

Scroll to Top