Avloppsslam på åkermark – vad behöver vi veta om oönskade organiska ämnen?

Rapporten ger en översikt av kunskapsläget för slamgödsling när det gäller oönskade organiska ämnen och läkemedelsrester. Den sammanfattar elva svenska studier. Resultaten har både modellerats med hjälp av datorprogram och analyserats utifrån prover på slam, jord och grödor. Vad behöver vi veta mer om oönskade organiska ämnen i slam? Kunskapsluckor identifieras i rapporten.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-04
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top