Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning

Slam från slamavskiljare har ofta ett lågt näringsinnehåll i förhållande till metallinnehållet. Fraktionen kan därför bli mindre attraktiv att återföra till jordbruksmark. Projektet har studerat kvalitet hos fast och våt fas efter avvattning av slamavskiljarslam samt tänkbara avsättningsalternativ för de två faserna.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: C_AvfallSverige2016-20
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top