Avvattningslaguner för slam från enskilda brunnar

Fyra anläggningar för avvattning av våtslam i laguner i Västernorrland har undersökts beträffande driftresultat och miljöpåverkan. Analyser har gjorts på mark- och grundvattenprover från olika nivåer under och nedströms anläggningarna. Dessutom har analyser gjorts av gasemissioner från en av anläggningarna. Resultatet och rekommendationer presenteras.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-16
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen