Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Redovisning 2020.

Det finns idag ett behov att införa avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten samt att förbättra kunskapen om mikroplaster i spillvatten. Många VA-organisationer i Sverige står därför inför gemensamma utmaningar vad gäller framtida krav på avancerad rening.  Svenskt Vatten fick av denna anledning i juni 2018 bidrag beviljat av Naturvårdsverket för att bilda en beställargrupp. Denna beställargrupp om 28 medlemmar har nu fortsatt sitt arbete och utvecklats under 2020.

Målen med beställargruppen är att bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening, bygga upp kunskap om var i dagens reningsverk som mikroplasterna avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas, samtidigt som mängden avskilda mikroplaster som kommer till slammet kan minimeras på kostnadseffektiva sätt. Beställargruppens metoder ska även bidra till att resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Under 2020 har en webstruktur för en enkel och sammanfattande rapportering av alla slutrapporter från Naturvårdsverkets utlysningar genomförts. Denna sammanfattning kommer att vara ett levande dokument som uppdateras vartefter slutrapporterna godkänts av Naturvårdsverket och kan refereras till som en leverans i beställarguppens redovisning av årets aktiviteter. Uppdatering görs löpande med versionsuppdateringar vid behov.

Under våren 2020 påbörjades också ett arbete med att ta fram fiktiva förfrågningsunderlag för två olika läkemedelsreningsprocesser; en baserad på aktiverat kol i kombination med förbehandling och en baserad på ozonering med efterföljande behandling. En konsult kontaktades och sammanställde de två förfrågningsunderlagen som bifogas slutrapporten.

Under den 3 sep 2020 genomfördes en workshop som fokuserade på villkorsformulering för läkemedelsrening. En viktig slutsats från workshopen var att det bör vara möjligt att ge tillstånd för reningsverk som inför avancerad rening men låta reningen ingå i det inledande allmänna villkoret. Hindren för konventionell reglering med begränsningsvärden villkorsreglering är tyvärr ännu många. Metoderna för mätning, kontroll och utvärdering behöver utvecklas innan det går att skriva tydliga särskilda villkor med begränsningsvärden för utsläpp av mikroföroreningar eller för halter i recipienten som reningsverkets utsläpp påverkar.

Det finns ett fortsatt behov av en beställargrupp eller motsvarande branschanpassad kunskaps-/erfarenhetsplattform. Detta behov kan sammanfattas som ett samordningsbehov för kommande projekt, ett uppföljningsbehov där såväl positiva som negativa erfarenheter från pågående projekt snabbt kan fångas upp och komma andra till godo, och ett fortsatt kunskapsbehov i form av branschanpassade sammanfattningar av kommande forskningsrön och teknikutveckling.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: R2020-04
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen