Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

M147 – Redovisning 2018-19. Det finns idag ett behov att införa avancerad rening av läkemedelsrester och andra
mikroföroreningar i avloppsvatten samt att förbättra kunskapen om mikroplaster i spillvatten. Många VA-organisationer i Sverige står därför inför gemensamma utmaningar vad gäller framtida krav på avancerad rening. Svenskt Vatten fick av denna anledning i juni 2018 bidrag beviljat av Naturvårdsverket för att bilda en beställargrupp. Målen med beställargruppen är att bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening, bygga upp kunskap om var i dagens reningsverk som mikroplasterna avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas, samtidigt som mängden avskilda mikroplaster som kommer till slammet kan minimeras på kostnadseffektiva sätt samt bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Gruppen består idag av ca 26 medlemskommuner som gemensamt genomfört 3 workshops under 2018 och 2019. Aktiviteterna i de tre workshoparna har varit t ex presentationer från pågående projekt inklusive frågestund, diskussioner kring eventuell kommande lagstiftning, presentationer av kunskapsläge av inbjudna experter med
efterföljande frågetillfälle, och utveckling av frågebatteri till konsultstudie.” Inom beställargruppens arbete har också två konsultstudier sammanställts i en rapport som omfattar bland annat en sammanfattning av kunskapsläget för avancerad rening, företrädelsevis utifrån referensobjekt i Tyskland och Schweiz, samt en sammanställning av praktiska råd inför upphandling och drift av olika reningstekniker.

I denna slutrapport (M 147) finns också en presentation om pågående mikroplastprojekt i Sverige med resultat från inventeringen av mikroplast i spillvatten från Ryaverket i Göteborg. Slutrapporten presenterar också en prejudicerande dom om implementering av avancerad rening i tillståndsprocessen med Stadskvarns ARV i Skövde.
Det finns ett fortsatt behov av en beställargrupp eller motsvarande branschanpassad kunskaps-/erfarenhetsplattform. Detta behov kan sammanfattas som ett samordningsbehov för kommande projekt, ett uppföljningsbehov där såväl positiva och negativa erfarenheter från pågående projekt snabbt kan fångas upp och komma andra till godo, och ett fortsatt kunskapsbehov i form av branschanpassade sammanfattningar av kommande forskningsrön och teknikutveckling.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: M147
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen