Dimensioneringstal för vattenförbrukning

Projektets huvudsyfte var att kartlägga vattenförbrukningen för olika vattenanvändare samt förbrukningens variation i tiden – och att jämföra detta med dagens riktlinjer för dimensionering av vatten- och spillvattensystem. Behövs det nya rekommendationer för dimensionerande förbrukningstal? Projektet ger stöd för att fortsätta använda de rekommendationer som har tillämpats sedan 2001 enligt Svenskt Vattens publikation VAV P83.

Dimensionering av distributionssystem för vatten tar hänsyn till medelförbrukning (specifik förbrukning per person) och till förbrukningens variation under året och dygnet. I samband med revideringen av VAV P83 ville Svenskt Vatten få bättre underlag för att bedöma förbrukningsvariationer. Därför fick Tyréns AB medel för att i samverkan med några examensarbetare genomföra projektet. Efter kvalitetskontroll av mätdata utfördes analyser med mätserier dels från brukare, dels från ledningsnätet. Två metoder för att korrigera mätserierna med hänsyn till utläckage från ledningsnätet prövades, men båda valdes bort eftersom de innebar alltför stor osäkerhet.

Vid dimensionering är det viktigt att känna till den högsta förbrukning som kan inträffa med olika varaktighet, och därför behöver olika maxvärden kunna tas fram. Värdena beräknas genom att en eller flera faktorer används tillsammans med medelförbrukningen. Faktorerna kallas maxdygn- och maxtimfaktorer och finns i publikationerna VAV P83 (vattenledningsnät) och Svenskt Vatten P110 (dag-, drän- och spillvatten). Den dimensionerande hushållsförbrukningen för större områden kan beräknas som produkten av medelförbrukningen, maxdygnfaktorn och maxtimfaktorn. Maxdygnfaktorn är medelflödet under årets maxdygn dividerat med medelflödet under året, och maxtimfaktorn definieras som den högsta medelförbrukningen under en timme dividerat med medelförbrukningen under dygnet.

Studien visar att det är svårt att göra säkra beräkningar av vattenförbrukningens variation. Trots det kan några tydliga slutsatser dras. En slutsats är att den dimensionerande hushållsförbrukningen för större områden kan beräknas som produkten av medelförbrukningen, maxdygnfaktorn och maxtimfaktorn, helt enligt vedertagen praxis. Projektets rekommenderade värden för dessa faktorer överensstämmer med värdena i VAV P83. Författarna avråder från användning av motsvarande värden i Svenskt Vatten P110. Det betyder att man bör använda värdena i VAV P83 även vid dimensionering av spillvattennät. Det är inte lämpligt att införa begreppet maxtimfaktor (år) som grund för att beräkna högsta timförbrukningen, eftersom det är svårt att skilja mellan felaktiga och korrekta höga värden vid analys av mätserier över ett eller flera år. Samma värde för maxtimfaktor bedöms kunna användas oavsett förbrukningens storlek under det aktuella dygnet. Rekommendationen bygger på mätvärden för hushåll och för blandade områden där hushåll dominerar. Studien ger inget stöd för att tillämpa andra värden på maxdygn- och maxtimfaktorn i blandade områden med stort inslag av hushåll än dem som rekommenderas för renodlad hushållsförbrukning.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2020-07
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen