Dokumentation vid modellering av avloppsledningsnät

Rapporten innehåller rekommendationer och mallar för dokumentation av datormodeller över avloppsledningsnät. Dokumentationen bör vara tillräcklig och transparent, möjliggöra granskning, minska risken för felanvändning och tillåta framtida påbyggnad av modellen.

Modellering handlar om att i något syfte kraftigt förenkla verkligheten. Det kan handla om nyanslutning i samband med exploatering, utredning av källaröversvämningar eller bräddning från ledningsnätet. En datormodell innehåller dels fysiskt kontrollerbara data, dels parametrar som behöver kalibreras fram, till exempel flödesdynamik. Modellen blir inte bättre än det underlag som har använts för att bygga upp den. Därför är det mycket viktigt med tydlig dokumentation av modellens underlag och de användningsområden som den rekommenderas för. Modelldokumentationen bör följa modellen och uppdateras vid ändringar. Även en person som inte har kunskap om modellering ska kunna kontrollera rimligheten hos modell och resultat. En tidigare SVU-rapport (2016-15, Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem) pekade på vikten av dokumentation av datormodeller. I den här SVU-rapporten har ett konkret förslag till hur sådan dokumentation bör utformas tagits fram av en arbets- och referensgrupp med till stor del samma personer som i arbetet med den tidigare rapporten. Författarna kommer från forskningsinstitutet RISE och två olika konsultfirmor.

Dokumentation är tidskrävande och nyttan uppstår inte förrän i ett senare skede – hos mottagaren av arbetet eller vid framtida uppdateringar. Därför behöver det göras en avvägning av vad som är tillräcklig dokumentation. En tidsbesparande faktor i sammanhanget är att ha en mall att följa. En strukturerad uppbyggnad av modellen och användning av metadata eller statuskoder kan förenkla dokumentationen och göra den mer kompakt. Metadata är data om data. Det kan vara data som beskriver till exempel källan till underlag eller gjorda antaganden. Användningen av metadata måste beskrivas i modellrapporten.

Projektet har tagit fram några mallar som är avsedda för dokumentation av modeller, samt råd kring redovisning av kalibrering och presentation av kartor. I bilaga A finns en mall för en modelldeklaration som i ett sammanfattande datablad snabbt ger information om modellen. I bilaga B finns en mall till en modellrapport, som är den centrala delen i dokumentationen och ger den mest fullständiga bilden av modellens uppbyggnad, kalibrering och prestanda. Kartor kan bidra till bättre förståelse av modellen, och därför innehåller bilaga C förslag till bra kartor.

Rapporten med bilagor riktar sig till alla som kommer i kontakt med modeller. För beställare är det bra att veta vilken dokumentation som bör efterfrågas, och för modellörer är det bra att få tillgång till förslagsmallar för nödvändig dokumentation. Mallarna i bilagorna A och B går att ladda ner som Wordfiler på Vattenbokhandeln där rapporten finns. De kan användas eller anpassas till de egna behoven. I den digitala rapportversionen ingår mallarna som redigerbara pdf-filer. I den tryckta versionen av rapporten har bilagorna A och B utelämnats.

Mallar: 

2020-15_BilagaA_Modelldeklaration

2020-15_BilagaB_Modellrapportmall

English summary

This report includes a proposal on how hydraulic sewer network models should be documented in a way that is adequate and transparent and that allows for review, reduces the risk of misuse and allows future development of the original model.

The report is regarded as a complement to SVU Report 2016-15 Guidelines for modeling wastewater-carrying systems and stormwater systems. The working group and the reference group were partly made up of the same people as during the previous work.

Documentation is time consuming and the benefit does not arise until a later stage – at the recipient of the work or at future updates. It is therefore necessary to determine which level of documentation is sufficient. A time-saving factor in this context is having a template to follow. A structured build up of the model and the use of metadata or status codes to the model’s attributes can also simplify the documentation and make it more compact. The use of metadata must then be described in the model report. The model documentation should follow the model and be updated in the event of changes.

Specifically, the project has developed some useful templates as well as advice on presenting calibration results and map presentation. The templates are solely intended to document the model developed and not performed investigations with use of the model. The models for model documentation in Annexes A and B consist of:

A. a model declaration which on one page summarizes the model brief and clearly model report template
B. The report with appendices is addressing anyone who deals with sewer models. For those who orders a sewer model build up, it is good to know which documentation should be requested and for modelers it is good to have access to useful templates for the necessary documentation.

The templates – in Swedish only – can be downloaded in the same place as this report is downloaded and used or adapted to your own needs.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2020-15
Utgivningsår: 2020

Scroll to Top