Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet

Projektet har utvärderat olika onlinesensorer för att upptäcka föroreningar från avloppsvatten i dricksvattennätet. Flera kommersiella sensorer kunde detektera inläckage vid koncentrationer av avloppsvatten på cirka 0,7 procent, men bäst var den nyutvecklade sensor som kallas elektronisk tunga. Den kunde med låg sannolikhet för falsklarm detektera ner till åtminstone 0,05 procent avloppsvatten. Vanliga problem som kan ge upphov till smitta via dricksvatten är gamla och läckande ledningsnät som ger tryckfall, eller felaktiga kopplingar som gör att ytvatten och avloppsvatten kan förorena dricksvattnet. Risken för inläckage av avloppsvatten ansågs i projektet vara det högst prioriterade scenariot. Med ett nätverk av sensorer i dricksvattennätet och ett effektivt övervakningssystem skulle man kunna upptäcka och lokalisera föroreningskällan och ingripa med nödvändiga åtgärder innan det förorenade vattnet når kunderna.

Projektet utfördes av Tekniska verken i Linköping i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och ett stort antal andra aktörer. I en referensgrupp ingick ett antal svenska dricksvattenproducenter som ställde upp viktiga kriterier för onlinesensorer i dricksvattennätet. Sensorerna ska vara billiga, robusta, driftsäkra, anpassade för driftmiljön och kräva lite underhåll. De ska inte behöva förbehandling eller reagenser och bör helst mäta direkt på det trycksatta nätet. De bör helst vara generella, det vill säga upptäcka alla typer av föroreningar, men det är ett stort mervärde om de kan klassificera typen av förorening.

Scroll to Top