Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Vattendirektivets prioriterade ämnen och lösta metaller studerades i dagvatten och två dagvattenanläggningars reningsfunktion utvärderades. En jämförelse av uppmätta halter med miljökvalitetsnormer och dagvattenriktvärden genomfördes.

Separat bilaga till rapporten ”Analysresultat_ Ladbrodammen_Tibbledammen.pdf”. Ladda ner pdf-filen här.
OBS att filen är 59 MB!

Övrig information

Författare: , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2010-06
Utgivningsår: 2010

Scroll to Top