Förnyelseplanering av VA-ledningsnät (digital version)

1 600 kr

Detta är en digital version av P116, publikationen finns inte i tryckt version. Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Målsättningen med Svensk Vatten publikation P116 är att dels ge Sveriges VA-organisationer rekommendationer kring vad en plan för strategisk förvaltning av hela VA-anläggningen bör innehålla för att verksamheten ska kunna bedriva ett strukturerat arbete (Del 1), dels vägledning för hur detta bör utföras avseende VA-ledningsnäten (Del 2).

Publikationen ska vara ett verktyg som underlättar vid framtagande av förnyelseplan för ledningsnäten och stödja kommunerna så att det inte blir övermäktigt att ta fram en plan och att planen har ett relevant innehåll. Ett strukturerat arbetssätt ger både ett mer långsiktigt hållbart VA-system för brukarna och en samhällsekonomisk nytta när varje krona investeras mer rätt.

Planering för förvaltning av VA-anläggningen är uppbyggd i tre nivåer: strategisk, taktisk och åtgärdsnivå (eller operativ nivå). Den strategiska nivån innebär att peka ut en långsiktig riktning, och få en långsiktigt robust ekonomi. Den taktiska nivån innebär hur olika prioriteringar ställs mot varandra. Vilka åtgärder är viktigast att genomföra först? Prioriteringen på den taktiska nivån bör genomsyras av målsättningarna som satts upp. De nivåer som bör vara politiskt beslutade i en plan är den strategiska och taktiska nivån. I samband med budgetbeslut tas beslut om åtgärdsnivån (företrädelsevis på en total nivå, inte projektvis).

Planen för strategisk förvaltning av VA-anläggningen bör innehålla följande delar och bör vara politiskt beslutat av nämnd/styrelse:

  1. Målsättningar
  2. Nulägesanalys
  3. Avgränsningar och koppling till andra planer
  4. Strategiska behov av reinvesteringar
  5. Principer för prioritering
  6. Allokering av resurser
  7. Ansvar och övergripande plan för genomförande
  8. Riktlinjer för revidering och uppföljning

För ledningsnätet beskriver publikationen både hur man bör ta fram och skriva sin förnyelseplan, hur man tar fram dess innehåll och vilka nivåer på driftstörningar och andra parametrar som är acceptabla under olika förutsättningar. För att bedöma utifrån nyckeltal måste man dokumentera, därför ingår även hur dokumentation bör ske för bästa möjliga uppföljning.

Tillhörande stödfiler till P116 hittar du här.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P116-digital

Rulla till toppen