Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador och störningar och för att säkra funktionen under lång tid. Svenskt Vatten har via sina publikationer P78 och P79 lagt fast en branschstandard för täthetsprovning av trycksatta rör och markförlagda rörsystem av plast och metalliska material. Men med dagens metodik för täthetsprovning finns det risk att livslängden minskar och ledningsnätet skadas, främst för plaströr.

En röd tråd genom projektet var att verifiera och utvärdera olika tillvägagångsätt och teoretiska modeller för täthetsprovning med nuvarande branschstandard enligt P78 och P79 som utgångspunkt. Inledningsvis genomfördes en omvärldsbevakning där standarder i Sverige och Europa för både plaströr och metalliska rör utvärderades. I projektet genomfördes två workshoppar med aktörer som har praktisk erfarenhet av täthetskontroll. En enkät skickades ut till VA-organisationer och entreprenörer som utför täthetskontroll.

Experimentella försök genomfördes i huvudsak på ledningar inomhus i labbskala där kontrollerade försök möjliggjordes. Utöver täthetskontroll i labb skickades huvuddelen av de utförda svetsarna till mekanisk provning. Statistik inhämtades från genomförda täthetskontroller i Sverige under de senaste åren. Resultat från knappt hundra täthetskontroller som genomförts enligt P78 anonymiserades och sammanställdes, med fokus på hur nuvarande metodik hittar fel.

Slutsatser av projektet är att täthetskontroll enligt P78 och P79 är etablerade metoder värda att behålla och utveckla. Andra metoder som utvärderats och testats bedöms inte ge en förbättrad täthetskontroll och är i många fall mer komplicerade eller för förenklade. Utifrån labbtester kan slutsatsen dras att allvarliga fel inte alltid upptäcks vid täthetskontroll oberoende av testade metoder. Provning med luft vid lågt tryck hittar inte alla fel som upptäcks vid provning med vatten. Mekanisk provning av PE-skarvar upptäcker inte samtliga fel.

Täthetskontroll är viktig för att bedöma kvalitet på VA-ledningssystem. Täthetskontroll räcker dock inte som den enda metoden att säkerställa kvalitet. Dataanalys av statistik från utförda täthetskontroller av PE-ledningar i fält enligt P78 visar att cirka 10 % av ledningarna godkänts som täta där vi egentligen inte vet om ledningen är tät.

En övergripande slutsats efter att ha utvärderat flera metoder och samlat erfarenheter från utförare är att täthetskontrollen ska vara enkel att genomföra, inte ge utrymme för tolkningar av utförande, mätresultat eller bedömning, vara förankrad med en teoretisk modell, inte använda för lågt eller för högt provningstryck samt ges tillräcklig tid för att fel ska framkomma. P78 och P79 uppfyller inte till fullo de här punkterna. De huvudsakliga förbättringsområdena och önskvärda förtydliganden för P78 är att provningstrycket bör sänkas till ledningens tryckklass (PN) samt att förlängd provning bör göras i flera fall. För P79 bör provningstrycket sättas till 10 bar och referenstrycket till 8 bar för samtliga dimensioner, samt att begränsning för längsta ledningslängd vid provning bör tas bort.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2024-03
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen