Hållbar dag- och dränvattenhantering. Råd vid planering och utformning (digital version)

1 800 kr

För att lyckas med hållbara dag- och dränvattenlösningar krävs ett brett samarbete mellan kommunens förvaltningar, men även med anlitade arkitekter, konsulter, exploatörer och entreprenörer.

Syftet med denna skrift (P105) är att ge råd i planarbetet för hur dagvatten kan hanteras, och lyfta dagvattnet från att vara i huvudsak en VA-fråga till att bli en fråga i all samhälls-planering. Målet är att åstadkomma robusta dagvattenlösningar som fungerar både i dagens klimat och i ett framtida förändrat klimat. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede av planprocessen involvera berörda förvaltningar. Som VA-huvudman är det nödvändigt att skapa kontakter i planeringsprocesserna inom kommunen.

Det är också viktigt att i ett tidigt skede bestämma ansvarsfördelning mellan olika aktörer inom kommunen. Ett bra sätt att arbeta är att införa en gemensam startpunkt för alla planarbeten. Stads-byggnadskontoret eller motsvarande kallar till ett startmöte, där man går igenom inkomna plananmälningar. På startmötet ges alla förvaltningar tillfälle att berätta om problem och möjligheter i det område som ska översikts- och detaljplaneras.

För att få igång arbetet med hur dagvattnet ska hanteras inom kommunen är framtagandet av en dagvattenstrategi ett utmärkt instrument. Genom att samla en projektgrupp med deltagare från alla berörda förvaltningar inom kommunen skapas ett första forum för utbyte av kunskap och diskussioner om hantering av dag- och dränvatten. Planeringen ska utföras så att översvämningar och fuktskador undviks i byggnader och andra känsliga anläggningar.

För att säkerställa detta måste man veta hur dag- och dränvattnet ska hanteras inom ett planområde och även inom de områden som gränsar till det aktuella planområdet. Uppströms områden kan tidvis tillföra planområdet stora mängder dag- och dränvatten och områden nedströms kan tidvis belastas med ökad avrinning. Till grund för höjdsättning av gator, tomter och byggnader måste hänsyn tas till vilka högsta vattennivåer som kan förekomma i berörd recipient, dämningsnivåer i avlopps-system samt kännedom om hur grundvattennivåerna fluktuerar och vilka markmaterial som förekommer inom och i anslutning till planområdet. Det är viktigt att ta fram uppgifter om den högsta vattennivå som kan förekomma i den recipient som berör området.

För att säkerställa det aktuella planområdet med hänsyn till en säker avvattning, med avseende på mark- och källaröversvämningar, måste området planeras och höjdsättas så att ingen känslig infrastruktur eller byggnader skadas. Ny bebyggelse bör säkras för att klara avrinningen även för en förväntad 100-års situation.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P105-digital

Rulla till toppen