Instrumentera rätt på avloppsreningsverk

Instrumenten på avloppsreningsverken blir allt fler och är viktiga för både övervakning och processtyrning. Rapporten sammanställer praktiska erfarenheter och kunskap kring instrumentering, och ska bidra till att reningsverken i Sverige får tillräckligt god mätdatakvalitet från sina instrument för att de på ett resurseffektivt sätt ska kunna nå sina utsläppskrav. Rapporten innehåller handfasta råd och rekommendationer.

Det blir särskilt viktigt med pålitliga instrument när utsläppsvillkoren skärps och marginalerna krymper. Ökat inslag av processtyrning och automation innebär att tillförligheten hos instrumenten måste vara hög. Hittills har det saknats råd på svenska när det gäller avloppsreningsverkens instrumentering, något som projektet ”Instrumentera rätt på avloppsreningsverk” (IRPA) har försökt råda bot på. Arbetet har genomförts av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med representanter från elva VA-organisationer. Inom projektet har även fem instrumentleverantörer deltagit. I rapporten samlas matnyttig information och rekommendationer om vad som bör ingå i ett systematiskt instrumenteringsarbete. Författarna har läst svensk och utländsk litteratur, intervjuat sakägare samt genomfört enkäter och workshoppar.

Rapporten försöker besvara frågorna: ”Varför ska man mäta?”, ”Vad och var ska man mäta?” och ”Hur ska man mäta?”. De områden som täcks in är val av instrument, installation och placering, upphandling, organisatoriska faktorer, underhåll samt givarkontroll och mätvärdesnoggrannhet. Genom att förstå varför en viss mätsignal är viktig och vilken information den ska bidra med är det många andra frågor som faller på plats. Det blir lättare att bedöma var instrumentet bör placeras, vilken nivå av underhåll som är relevant och vilken mätvärdesnoggrannhet som bör eftersträvas. När varför-frågan är besvarad är det ytterligare två typer av frågor som behöver bevakas – mjuka frågor som engagemang, dialog och samarbete, samt hårdare frågor som rutiner och dokumentation.

Instrumentfrågan är komplex och bör behandlas som sådan. Genom instrumenten införskaffas större delen av all information om hur processen beter sig i nutid och hur den utvecklas över tid. Instrumenteringen hör ihop med övriga delar av process- och driftarbetet. Därför behöver den lösas av en grupp med blandad kompetens. Ett par av nyckelfaktorerna för att instrumenteringen ska fungera bra är engagerad och utbildad personal samt tydlig ansvarsuppdelning.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-14
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen