Intermittent högflödesrening för bräddvatten

Bräddavlopp främst från kombinerade avloppssystem är ett stort miljöproblem främst i orter med kombinerat avloppssystem. Utsläpp av orenat avloppsvatten vid bräddning utgör en stor tillförsel av näringsämnen, organiskt material, föroreningar, patogener, skräp, etc. till sjöar och vattendrag. Nationellt beräknas volymen bräddvatten 2006 ligga mellan 26 och 30 Mm3 (Länsstyrelsen Gävleborg. 2009). Bräddning vid reningsverket uppgår till 1,53 % av den totala tillrinningen. Utsläpp av fosfor från bräddningar 2006 beräknas ligga mellan 30 och 42 ton vilket är mellan 7,4 och 9,6 % av reningsverkens totala utsläpp till havet. Utsläpp av kväve 2006 till havet beräknas ligga mellan 220 och 300 ton vilket är mellan 1,1 och 1,5 % av reningsverkens totala utsläpp till havet på 20 000 ton. Av det totala utsläppet från antropogena källor till havet beräknas fosfor som kommer från bräddningar uppgå till mellan 1,4 och 1,9 % och kväve till ca 0,3 %.

Inom VA-kluster Mälardalen har projektet Minimering av utsläpp av föroreningar från bräddning med intermittent högflödesrening initierats för att studera processer för bräddvattenrening. Mindre marginaler på grund av nya krav (BSAP, Vattendirektivet) medför att minimering av utsläpp av föroreningar från bräddning blir betydelsefullt. Syftet är att studera reningsprocesser som kan klara av att rena stora intermittenta flöden så att dessa kan bräddas utan att recipienten förorenas och utan att belasta den ordinarie reningsprocessen. Viktiga frågeställningar är skalfördelar och driftskomplexitet och om tekniken är lämpad att använda för bräddvattenrening på ledningsnätet eller på reningsverket?

Denna litteraturstudie kan utgöra underlag för fortsatta försök med lovande processalternativ givet att ytterligare finansiering erhålls från VA-organisationer. Dessa försök kan med fördel utföras i laboratorie- eller i pilotskala, då stora flöden från regn förekommer så oregelbundet att försök i ett ordinärt avloppssystem inte blir tillräckligt reproducerbara för att kunna jämföra olika processalternativ.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: C_Intermittent högflödesrening för bräddvatten
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen