Kapitalredovisning inom VA-branschen i Sverige

I rapporten analyseras huruvida lagregleringen av den kommunala redovisningen haft någon effekt avseende jämförbarheten och harmoniseringen av kapitalkostnadsredovisningen inom VA-branschen. Vidare analyseras om det finns någon skillnad mellan bolagiserade verksamheter och verksamheter som bedrivs inom ramen för kommunal förvaltning. Någon effekt av lagstiftningen kan inte påvisas i denna studie. Det går inte heller att påvisa något signifikant samband mellan associationsform och graden av harmonisering.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-25
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top