Kartläggning av retention av fosfor och metaller i kommunala slamdeponier

– modellområde Avan i Gävle.
Rapporten visar hur mängder fosfor och vissa metaller i slam som deponerats som marktäckning mellan 1986 och 1996 har jämförts med kvarvarande mängd. Upp till 20% (100 ton) av deponerad fosfor kan ha läckt ut från slammet. Förlusterna sker framförallt under anaeroba betingelser.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-06
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top