Kemisk fällning – en möjlig reningsprocess för dagvatten

I den här studien undersöktes hur väl en reningsprocess med kemisk fällning fungerar på förorenat dagvatten. Studien baserades på laboratorietester där insamlat dagvatten testades under kontrollerade förhållanden. De viktigaste resultaten var att en mycket hög reningsgrad med låg variation uppnåddes för både metallföroreningar och organiska föroreningar. Kemisk fällning hade också en tydlig effekt på mycket mindre partiklar än vad sedimentering hade.

Dagvatten från starkt förorenade ytor, såsom motorvägar och större vägkorsningar, leds ofta till dagvattendammar eller andra dagvattensystem. Reningseffekten hos dessa system har ett samband med deras area eftersom de har sedimentering som främsta reningsprocess. Urbaniserade områden bebyggs i dag allt tätare och de tillgängliga ytorna för dagvattenhantering är begränsade. Samtidigt blir miljökraven mer stringenta. Då kan det vara svårt att anlägga system som är dimensionerade för att avskilja föroreningarna tillräckligt effektivt. Flera studier har därför fokuserat på hur effekten hos befintliga system kan förstärkas. I rapporten beskrivs hur väl en reningsprocess med kemisk fällning fungerar på förorenat dagvatten.

Kemisk fällning är en välkänd process i vattenverk och avloppsreningsverk där den används för att den är mycket effektiv när det gäller att avskilja både partiklar och fosfor. Många föroreningar i dagvatten förekommer i hög grad som partiklar eller är bundna till partiklar. Därför borde en process med kemisk fällning kunna åstadkomma hög avskiljning även för dagvatten. Men det har inte gjorts särskilt många studier på ämnet, och det har inte genomförts någon bredare undersökning av hur processen fungerar för dagvattenrening. Syftet med projektet var därför att undersöka vilka fällningskemikalier som lämpar sig för dagvatten, vad som bör beaktas i en sådan process och hur bra processen kan bli på att avskilja typiska dagvattenföroreningar.

Insamlat dagvatten testades under kontrollerade förhållanden på laboratorium. För att utvärdera processen användes dels en snösmältblandning från en plogbank i Luleå, dels vägdagvatten. Det viktigaste resultatet var att reningsgraden blev mycket hög, över 90 procent, för merparten av metallföroreningar och organiska föroreningar. Reningsgraden hade även låg variation, motsvarande cirka en till fem procentenheter. De fällningskemikalier som presterade bäst var kommersiella förhydrolyserade fällningsprodukter. För att erhålla en kemisk fällning är parametrarna pH och alkalinitet viktiga, och vissa dagvatten kan behöva en pH-justering. Kemisk fällning hade även en tydlig effekt på avskiljning av mindre partiklar (<1μm). Vid enbart sedimentering avskildes inte den fraktionen utan hölls i suspension.

Resultaten ska bidra till kunskap om kemisk fällning av dagvatten som kan ge verksamhetsutövare en bredare verktygslåda för effektiv dagvattenrening.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2023-05
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen