Konduktivitetsmätningar som mät- och kontrollmetod vid kommunala avloppsanläggningar

Konduktivitet beror av salthalten och konduktivitetsmätningar ger indirekt information om avloppsvattnets sammansättning. Avloppsreningsverk med biologisk kvävereduktion ger en konduktivitetsminskning i processen. De högsta konduktivitetsvärdena erhålls vid rötning av avloppsslam.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2008-04
Utgivningsår: 2008

Scroll to Top