Konkurrensutsättning av VA-verksamheten i Malmö

VA-Forsk rapport 1996-13
Kommunstyrlesen i Malmö beslutade 1993-06-21 att uppdra åt Gatu- och trafiknämnden att genomföra en konkurrensutsättning av VA-verksamheten i Malmö. En projektgrupp (PG) tillsattes under gatukontorets ledning. Efter genomfört uppdrag förelåg två framförhandlade avtal med Malmö Styrelse för Teknisk Produktion (STP) respektive Nordvatten AB (AW/NW). Projektgruppen förordade att avtal med AW/NV skulle tecknas. Rapporten behandlar frågeställningar som huruvida det finns några väsentliga skillnader i de framförhandlade avtalen med STP respektive AW/NV som ej beaktats vid jämförelsen av kontrakten och som kunnat få effekter på den samlade bedömningen av vilket alternativ som var mest förmånligt för abonnentkollektivet. Vidare behandlas på vilket sätt VA-abonnentkollektivets intressen beaktas i kokurrensutsättningsprocessen.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-13
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top