Kunskapssammanställning – Dagvattenkvalitet

Rapporten sammanställer internationella forskningsresultat om källor till dagvattenföroreningar samt föroreningarnas koncentration, mängd och variation mellan platser och årstider. Den beskriver vad man bör tänka på vid utformning av provtagningsprogram och vid val av modellverktyg, och den diskuterar effekter på hälsa, miljö och samhälle samt vilka regelverk och riktlinjer som finns.

Projektet genomfördes av en forskargrupp inom klustret Dag&Nät, VA-teknik vid Luleå tekniska universitet. Syftet var att öka förståelsen för det komplexa dagvattnet. Dagvatten kan innehålla en rad olika ämnen som tungmetaller, kolväten, näringsämnen, bakterier, partiklar och salter. Många av ämnena är potentiellt skadliga för både människor och vattenlevande organismer. Större delen av dagvattnet från tätbebyggelse släpps i dag ut orenat i sjöar och vattendrag. Trots att vi vet att dagvatten påverkar ytvattenkvaliteten finns det inga nationella riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras. Det gör att arbetet varierar kraftigt runt om i landet.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-02
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen