Kunskapssammanställning dagvattenrening

Denna kunskapssammanställning sammanfattar det aktuella kunskapsläget om dammar och andra sedimenteringsanläggningar, våtmarker, filtertekniker, diken, infiltrationssystem och gröna tak. Anläggningarnas funktion, reningseffekt, skötselbehov och förslag på dimensioneringskriterier behandlas.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2016-05
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top