Nederbördsstatistik för dimensionering av dagvattensystem – State of the art

Svenskt Vattens publikationer P104 (2011) och P110 (2016) rekommenderar användning av regnstatistik enligt Dahlström (2010) vid dimensionering och analys av dagvattensystem. I korthet innebar introduktionen av Dahlström (2010) att dimensionerande regn för varaktigheter upp till ett dygn inte har några regionala skillnader. Nationell skyfallsstatistik för urbana tillämpningar efterfrågas av Sveriges kommuner och många kommuner har etablerat egna nederbördsmätare. Under 1990-talet började också SMHI att ersätta sina manuella nederbördsmätare med automatstationer och idag finns nederbördsdata från 128 stationer spridda över hela Sverige. Det finns således idag ett stort underlag för att ta fram nationell nederbördsstatistik.

Läget är nu att det finns ny nationell nederbördsstatistik, Olsson mfl (2017) [ref. 7], Dahlströms formel från 2010 samt en vidareutveckling av Dahlström (2010), till Dahlström (2018) [ref. 6]. Frågan är vilken nederbördsformel som ska rekommenderas för dimensionering av dagvattenanläggningar.

Svenskt Vatten har i samråd med SMHI nu kommit fram till följande rekommendationer baserat på det underlag som refereras i denna rapport:

  • För dimensionering av dagvattensystem rekommenderas att tills vidare fortsätta använda Dahlström (2010) som ligger på säkra sidan jämfört med beräkningar baserade på SMHI:s stationsmätningar, som efter ytterligare utveckling bör bli den nationellt gällande regnstatistiken. En vidareutveckling av Dahlström (2010) till Dahlström (2018) visar på regionala skillnader liknande SMHI:s utvärdering. Dahlström (2010) kan komma att ersättas av Dahlström (2018) efter ytterligare utvärdering av denna nya formel.
  • SMHI:s automatstationsdata rekommenderas kompletteras med kommunala nederbördsobservationer som inarbetas i SMHI:s databas och bearbetas för att ta fram ny nationell regnstatistik för dimensionering av dagvattensystem. SMHI bjuder nu in kommuner och andra organisationer med kontinuerligt registrerande nederbördsmätare att leverera data till SMHI för att ingå i den nationella databasen med nederbördsobservationer.
  • Mer information finns på SMHI:s hemsida.
  • För dimensionering av anläggningar som beräknas vara i bruk i slutet av detta århundrade ska en klimatfaktor användas. För närvarande är denna minst 1,25 för regn kortare än en timme och minst 1,20 för längre regn. Dessa kan komma att förändras beroende på på den nuvarande snabba utvecklingen av högupplösta klimatmodeller som bättre beskriver korta regn och deras känslighet för ett varmare klimat. Nya faktorer kan komma att föreslås av Svenskt Vatten.
  • Dessa rekommendationer baseras på nuvarande kunskapsläge och kan komma att ändras när ny kunskap finns.

Övrig information

Rulla till toppen