Omfattning av bräddning i svenska kommuner

Vatten som bräddar från avloppsledningsnätet kan innebära risk för smittspridning i badvatten och dricksvattentäkter. Rapporten sammanställer statistik för bräddningar i några svenska kommuner och beskriver en metodik för att bedöma bräddningarnas påverkan på recipienten. Syftet är att ge underlag för åtgärdsstrategier som bygger på riskbedömning.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-16
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top