Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam

Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om gödsling med avloppsslam innebär förhöjda halter av organiska miljögifter. Resultaten visade att ingen av de utvalda ämnena förekommer i jorden i nivåer över detektionsgränsen för den aktuella mätmetoden. 4-nonylfenol och 4-oktylfenol återfanns i koncentrationer straxt över detektionsgränsen i betor som gödslats med en kombination av slam och mineralgödsel. PAH återfanns i blasten från betorna. Den mest troliga förklaringen är att PAHerna härstammar från atmosfäriskt avfall.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-12
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen