P115 Rengöring av vattenledningar och reservoarer

1 600 kr

P115 ”Rengöring av vattenledningar och reservoarer” är en omarbetning av Svenskt Vattens publikation P77 ”Vattenledningar och reservoarer – spolning, rensning och desinfektion”, som gavs ut 1995. Publikationen ger Svenskt Vattens rekommendationer för rengöring av vattenledningar och reservoarer och i tillämpliga fall finns hänvisningar till relevanta myndighetsföreskrifter.

P115 beskriver bakgrund och behov för rengöring av vattenledningsnät och reservoarer. I publikationen beskrivs betydelsen av vattenkvalitet, vattenhastighet och distributionsnätets utformning. Olika metoder för rengöring gås igenom. Publikationen tar upp vikten av hygien i samband med dricksvattenhantering och vägledning om klorering.

Nya delar i publikationen är en fördjupning i vattenkemi och mikrobiologi, vattenhastighet och omsättningsspolning efter ett vattenburet sjukdomsutbrott. Arbetet inleddes i en projektgrupp, bestående av Olof Persson Pencon (projektledare), Bo Berghult Miljökemigruppen, Mattias Höglund Pollex, Hans Andreasson Pollex och Felix van der Heiden Kretslopp och Vatten Göteborg Stad samt Hans Bäckman, Svenskt Vatten. En bred referensgrupp har medverkat och kommit med synpunkter under arbetets gång, denna har utgjorts av representanter från VA-organisationer, myndigheter och konsulter; Borås Energi och Miljö, Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, NSVA, Stockholm Vatten och Avfall, Livsmedelsverket, Amphitech, H2O Dykteknik, Malmberg, SBJ Konsult, Sweco, Tyréns och Norconsult.

P115 remissbehandlades under 2019. Publikationen presenterades och diskuterades på en seminarieturné på 6 platser runt om i Sverige. Under remissen inkom en stor mängd synpunkter som beaktats och föranlett justeringar, förtydliganden och kompletteringar. Ett nytt kapitel om omsättningsspolning lades till med expertstöd från Kjell Lundqvist, AFRY. Birger Wallsten, Mats Engdahl och Magnus Bäckström, alla Svenskt Vatten, har svarat för färdigställandet av publikationen. En andra remissomgång, med några tillfrågade remissinstanser, genomfördes i mars 2021 och det gav oss värdefulla synpunkter inför fastställandet av publikationen i maj 2021.

Svenskt Vatten vill framföra sitt varma tack till alla som bidragit till detta viktiga publikationsarbete.

Publikationen finns även att köpa i digital version.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Ämnesområden: ,
Utgivare:
Artikelnummer: P115
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen