P120 VA-taxa

1 600 kr

Denna publikation är ett normalförslag till kommunal VA-taxa. Publikationen ska ersätta den tidigare publikationen P96, som togs fram i samband med att lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft 2007. Utöver förslaget till föreskrifter innehåller denna publikation en del som beskriver förutsättningarna för avgiftsuttaget och en del med kommentarer till föreskrifterna.

Publikationen utgör vägledning för branschen inom befintlig lagstiftning. Publikationen är framtagen inom ramen för gällande lagstiftning och det utrymme som ges i lagen om allmänna vattentjänster. Behov av förändringar i lagstiftning hanteras därför inte i denna publikation.

Målsättningen med publikationen är först och främst att ge stöd till Sveriges kommuner att ta fram taxeföreskrifter som uppfyller vattentjänstlagens krav, samtidigt som föreskrifterna ska vara enkla att förstå, tillämpa och kommunicera.

Publikationen består av tre delar. Del 1 syftar till att skapa en förståelse för taxans struktur och de principer som ligger till grund för avgiftsuttaget. Exempelvis ska avgifterna bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga utifrån vad som är skäligt och rättvist. Del 2 är normalförslaget till taxeföreskrifter och del 3 är samma föreskrifter, men med kommentarer som ska förenkla tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Utöver behovet av att öka förståelsen för VA-taxan och dess konstruktion har det funnits ett behov av att klargöra hur vissa avgifter ska tas ut. Det handlar framförallt om avgifter för dagvatten, fastigheter som ingår i samfälligheter med gemensamma ledningar, stora lagerlokaler där nyttan av vattentjänster har tunnats ut och studentrum där nyttan kan anses mindre än för normala bostäder. Förändringarna bygger huvudsakligen på rättspraxis som har tydliggjort hur avgifter ska tas ut och fördelas inom kollektivet. Till detta har också en språklig uppdatering gjorts där meningarna i regeltexten har samma innebörd som i P96, men med annan meningsbyggnad och annat ordval. Exempelvis har begreppet lägenhetsavgift i detta förslag döpts om till bostadsenhetsavgift för att tydliggöra att även de som bor i en villa är avgiftsskyldiga.¨

Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Publikationen finns inte i tryckt form.

Manuell beställning/frågor hänvisas till vattenbokhandeln@exacta.se

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P120-digital
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen