Projektledning av VA-projekt

Många kommuner har gamla VA-anläggningar som behöver renoveras eller ersättas. Den ökade investeringstakten ställer stora krav på beställare, konsulter och entreprenörer att genomföra VA-projekt på ett säkert och effektivt sätt när det gäller kvalitet, kostnader, tid och miljö. Rapporten redovisar framgångsfaktorer och kritiska faktorer i olika faser av projektprocessen. Ett resultat av SVU-projektet är ”Projekthandboken VA”, som är en separat publikation.

År 2017 investerades det cirka 12 miljarder kronor i de allmänna VA-anläggningarna i Sveriges 290 kommuner. Investeringstakten behöver öka till drygt 16 miljarder per år de kommande 20 åren. Det stora investeringsbehovet och de många VA-organisationerna av olika storlek ställer stora krav på att projektprocessen systematiseras. Det behöver säkerställas att projekten drivs med rätt kompetens, är kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade, samt att VA-verksamheterna som leder och driver projekten har förmåga att hålla tidplaner och budget. SVU-projektet har kartlagt hela projektprocessen: utredning (där förstudie och systemval ingår) projektstart, projektering, upphandling, utförande och projektavslut. Man har bland annat samlat in uppgifter via en enkätundersökning till beställare, teknikkonsulter och entreprenörer. Utifrån undersökningen drar författarna slutsatsen att det är positivt att driftteknikerna är med hela vägen från utredning till utförande, och att uppföljning och erfarenhetsåterföring förbättras om till exempel teknikkonsulterna är med i utförandefasen. Förståelsen och respekten för varandras roller behöver förbättras. Beställaren ska hushålla med VA-kollektivets medel och se till VA-abonnenternas bästa. Konsulter och entreprenörer representerar den privata sektorn och har vinstmål och aktieägare att ta hänsyn till.

Framgångsfaktorer för VA-projekt sammanställs i rapporten, och de kritiska faktorerna presenteras i en utförlig tabell med förklaringar och åtgärder i olika projektfaser. I enkätundersökningen kom brist på kompetens och samverkan mellan projektets parter på första plats som kritisk faktor, därefter ofullständiga utredningar och på tredje plats orealistiska tidplaner.

SVU-projektet har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från forskningsinstitutet RISE, Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB (NSVA), Ängelholms kommun, Skellefteå kommun, Envidan AB, Ramboll Sverige AB, NCC Sverige AB och Skanska Sverige AB. Projektet har gett ut en separat handbok som beskriver ett generellt arbetssätt för VA-projekt, med checklistor och mallar. ”Projekthandboken VA” finns på Svenskt Vattens webbplats för gratis nedladdning. Den vänder sig till projektledare, projektingenjörer, projektörer, arbetsledare och platschefer som arbetar inom VA-projekt som utförs på de allmänna VA-anläggningarna i Sverige.

Scroll to Top