Provtagning och flödesmätning vid reningsverk (digital version)

1 600 kr

Provtagning och flödesmätning är en viktig del av verksamheten på kommunala reningsverk, både för att kunna följa och optimera processen och för att kunna visa att gällande krav enligt Naturvårdsverkets föreskrifter såväl som villkor i tillstånd enligt miljöbalken följs.

Värden som rapporteras in i samband med miljörapportering används både nationellt och inom EU. Därför är det är viktigt att det som rapporteras in är korrekt och att underliggande mätvärden håller en god kvalitet. Brister i provtagningsförfarandet och resultatrapporteringen måste åtgärdas.

Mycket resurser läggs på arbete med provtagning och flödesmätning och därför är det också viktigt att det genomförs på rätt sätt. I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse med ändringar (NFS 2022:6 och 2022:10) – benämns som föreskriften fortsättningsvis – regleras hur provtagning och flödesmätning ska ske. Det finns fler föreskrifter och vägledningar som styr, se vidare under kapitel Referenser.

Ibland uppstår tveksamheter eller avvikelser som måste hanteras. Varje reningsverk har unika förutsättningar och måste anpassa sina rutiner och arbetssätt så att dessa fungerar och så att de krav som ställs uppfylls. Det är viktigt att kontinuerligt ha en dialog med tillsynsmyndigheten, både för vägledning och för att få beslut dokumenterade.

Syftet med denna publikation (P124) är att ge ett praktiskt inriktat stöd för att utforma och genomföra en representativ provtagning och flödesmätning av vatten vid reningsverk. Publikationen går igenom planering, praktiskt utförande, dokumentation och uppföljning. Den vänder sig huvudsakligen till personal vid reningsverk och utgår ifrån gällande bestämmelser på området.

Publikationen ska inte ses som en juridisk vägledning, utan fokus ligger på praktisk tillämpning. Den inkluderar inte bräddningar på ledningsnät, recipientkontroll eller driftkontroll. Driftkontrollen lämnas utanför eftersom den inte omfattas av samma krav på ackrediterade analyser och dokumentation som utsläppskontrollen. Publikationen är avgränsad till vattenfasen och inkluderar inte provtagning och flödesmätning av slam.

Projektet har initierats av Svenskt Vatten till följd av att det framkommit behov av praktiskt stöd vid provtagning och flödesmätning vid reningsverk. Vissa fördjupningar kommer från en tillsynskampanj som Miljösamverkan Sverige drev 2019–2021.

Ansvarig för framtagande av publikationen P124 har varit Anneli Andersson Chan på Ramboll. Till stöd har funnits en referensgrupp bestående av Klara Westling och Peter Sörngård från Svenskt Vatten, Anna Myhr och Martin Holm från Naturvårdsverket, Eva Griphammar- Westberg från Länsstyrelsen, Anna Maria Sundin från Uppsala Vatten och Avfall, Gabriel Persson från Stockholm Vatten och Avfall samt Leif Johansson på VA SYD.

P124 finns enbart i digital version (pdf).

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P124-digital
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen