Rening av avloppslam från tungmetaller och organiska miljöfarliga ämnen

VA-Forsk rapport 1996-08.

Rapporten beskiver olika metoder för att avlägsna organiska miljöföroreningar i avloppsslam. Rening av slam från tungmetaller kan utföras dels genom lakning med syra, mikrobiellt med svaveloxiderande eller järnoxiderande bakterier eller med magnetisk jonbytare.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-08
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top