Resultatrapport för Hållbarhetsindex 2022

Totalt omfattar årets undersökning 61 procent av antalet kommuner och 84 procent av Sveriges befolkning.

Deltagande kommuner visar goda resultat för frågor knutna till drift, men betydligt sämre resultat i frågor knutna till verksamhetens långsiktiga hållbarhet som exempelvis plan och beredskap för nödvändiga investeringar. Likt tidigare år visar Hållbarhetsindex resultat att en stor utmaning för VA-organisationerna är att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status. I ett stort antal kommuner anses behovet av reinvestering och nyinvestering vara stort. Samtidigt saknas framtagna finansieringsplaner. För att Sveriges VA-system ska kunna uppgraderas och säkras till en långsiktigt hållbar nivå krävs kraftfullare VA-organisationer som kan ta fram långsiktiga planer och genomföra nödvändiga investeringar.

Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Klimatanpassning av samhället är en högaktuell och viktig fråga. Trots detta svarar drygt 30 procent av kommunerna i Hållbarhetsindex att de inte har utrett potentiellt sårbara områden vad gäller risk för översvämningar vid regn eller höga vattennivåer. Det är av stor vikt att kommunernas sårbarhet utreds och att det finns en tydlig strategi för de eventuella åtgärder som bedöms vara nödvändiga.

Hållbarhetsindex kompletterades förra året med tre frågor avseende VA verksamhetens klimatavtryck. Årets svar visar att tre fjärdedelar av VA-organisationerna arbetar aktivt med åtgärder för att eftersträva ett minskat klimatavtryck från verksamheten. Vid insamlingstillfället arbetade ca fyrtio VA-organisationer med klimatberäkningar för uppföljning av verksamhetens växthusgasutsläpp. Ytterligare ett sjuttiotal planerar att komma igång i närtid. Detta är något som Svenskt Vatten ser positivt på och har för avsikt att stötta under kommande år.

Övrig information

Ämnesområden:
Artikelnummer: R2023-01
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen