Rörinspektion av avloppsledningar i mark (digital version)

1 600 kr

Denna publikation är en revidering och vidareutveckling av P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Graderingssystemet är detsamma. Publikationen är kompletterad med avsnitt om tilläggsarbeten, dessutom är texter för beställning av inspek¬tion utökade. Arbetet har genomförts i samarbete med STVF (Sveriges TV¬inspektions Företag).  STVF är en intressegrupp i SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology), med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring avseende rörinspektion. STVF anordnar bland annat utbildning för auktorisation av rörinspektörer.

Publikationen ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av ledningar för avlopp ska genomföras. Publikationen är även tillämplig för servisledningar på avlopp men vid inspektion av ledningar inom fastigheter bör rapporten Se rören inifrån, (STVF, T25:2012, i skrivande stund under revidering) användas. Publikationen har även kompletterats med kapitel om tilläggsarbeten, till exempel profilmätning och deformationskontroll. 2006 togs P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark fram.

Den svenska inspektionsmanualen baserades på den nordiska plattform för rörinspektioner som framarbetats i ett nordiskt samarbetsprojekt vilket avrapporterats i Nordic Sewer System Inspection Manual — Part 1: Pipelines. P93 liksom denna publikation följer europastandarden SS-EN 13 508-2. I SS-EN 13 508-2 finns inget graderingssystem. Ett graderingssystem behövs för att enkelt och överskådligt beskriva vad som framkommit vid en inspektion. Därför har den gemensamma nordiska plattformen även beskrivit ett graderingssystem som är baserat på den nordiska traditionen.

Graderingssystemet bygger på att med en siffra visa på omfattningen på ett observerat fel. Det föreligger vissa skillnader mellan de nordiska länderna i traditionen på hur rörinspektioner ska redovisas och lagras i VA-databaser. Detta har medfört att den nordiska plattformen innehåller alternativa sätt att dokumentera vissa observationer. Varje nordiskt land har därefter valt det alternativ som passar bäst samt anpassat olika detaljer efter nationella traditioner och behov. I Sverige ska, såvida inget annat är överenskommet, inspektionerna genomföras och dokumenteras såsom det beskrivs i denna publikation.

Danmark och Norge har, sedan den gemensamma versionen togs fram, reviderat sina manualer och denna publikation har tagit inspiration från de nya manualerna. Publikationen vänder sig både till beställare och utförare av rörinspektion. Kapitel 2 beskriver syften med rörinspektion och är tänkt för båda grupperna. Kapitel 3 har en grund i P93, men är utvecklat för att vara mer stöd för beställaren. Material kommer bland annat från Svenskt Vattens kurs för beställare av rörinspektion. Kapitel 4 vänder sig främst till utförare, det har sin grund i P93 men är uppdaterat och utvidgat, framför allt avseende tilläggsarbeten. Kapitel 5 är en sammanslagning av kapitel 2 och 3 i P93 och är något förtydligat och justerat. Kapitel 5 och 6 vänder sig främst till utförare.

Detta är en digital version av P122, publikationen finns inte i tryckt version. Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Se även bilaga – Svenskt Vattens rörinspektionsformat ”TV4-formatet”, version 4.1

Övrig information

Artikelnummer: P122-digital

Rulla till toppen