Säkerhetshandbok för VA-verksamhet (digital version)

1 600 kr

P118 Säkerhetshandbok för VA-verksamhet är en omarbetning av Svenskt Vattens publikation U12 Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter, P106 Råd och riktlinjer om informationssäkerhet, båda utgivna 2012 samt Råd och riktlinjer om Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten (2011). Vi har här samlat dessa tre skrifter i en publikation. Publikationen ska ge vägledning till dig som arbetar inom VA-verksamheten för hur säkerhetsarbetet kan bedrivas, vilka lagar som gäller och en översikt över övriga vägledningar och arbetssätt som finns inom området. Inom vissa delar går vi mer på djupet och ger tips om hur din organisation kan och bör göra. Ett antal aktörsexempel finns med som stöd och inspiration.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets samtliga kommunala VA-organisationer. Som branschorganisation har Svenskt Vatten ansvar att företräda medlemmarnas intressen, bidra till utveckling och stödja kommunerna i deras arbete med de allmänna vattentjänsterna. Svenskt Vatten arbetar för att stärka vattentjänstverksamhetens ställning i samhället genom att:

  • Föra en aktiv dialog med myndigheter och politiker.
  • Ta fram råd, riktlinjer och verktyg för medlemmarnas arbete.
  • Genomföra utbildningar, seminarier och konferenser.
  • Driva forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Arbetet med denna publikation inleddes i en projektgrupp, bestående av Birger Wallsten och Annika Carlsson, Svenskt Vatten med Camilla Palmér, Nordic Preparedness AB som projektledare. I detta skede medverkade även några VA-organisationer och Livsmedelsverket.

Ett stort tack till Teodor Pettersson, Sydvatten som huvudsakligen skrivit avsnittet Fysisk säkerhet och Erik Johansson (Management doctors) som bidragit med texterna kring säkerhet i datorbaserade system och industriella system. En bred referensgrupp bestående av medlemmar (VA-organisationer) har följt arbetet och inkommit med värdefulla synpunkter under projektets gång.

P118 remissbehandlades under 2022 då den sändes ut riktad med e-post till alla medlemmar i Svenskt Vattens säkerhetsnätverk. Birger Wallsten, Svenskt Vatten har ansvarat för färdigställandet av publikationen. Svenskt Vatten vill framföra sitt varma tack till alla som bidragit till detta viktiga publikationsarbete.

Stockholm maj 2023
Svenskt Vatten AB

Detta är en digital version, publikationen P118 finns inte i tryckt version. Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P118-digital

Rulla till toppen