Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2019-2021

Forskning och utbildning inom VA-teknik i Mälardalen med omnejd.

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten- och avloppsområdet. Klustret bildades år 2010 och samarbetar brett kring utbildnings- och forskningsfrågor som rör reningstekniker, uppströmsarbete, resursåterföring och digitalisering inom VA-sektorn. Klustret utgörs av fem universitet, tretton VA-organisationer och två forskningsinstitut, som tillsammans forskar för att öka resurseffektiviteten i VA-systemet. VA-kluster Mälardalen är ett av fyra forskningskluster i Sverige som har stöd från Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Klustret har också finansiellt stöd från de deltagande VA-organisationerna, Stiftelsen IVL (SIVL) och genom ett flertal externfinansierade projekt.

Den totala omsättningen för forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till VA-kluster Mälardalen uppgick till drygt 142 MSEK summerat över åren 2019–2021. Den höga uppväxlingen av medel från Svenskt Vattens grundfinansiering ger ett stort mervärde för branschen som helhet. Antalet deltagande VA-organisationer har successivt ökat sedan starten, vilket visar på ett starkt intresse och engagemang från branschen för den samordning av forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) som VA-kluster Mälardalen erbjuder.

Den här slutrapporten för VA-kluster Mälardalens fjärde programperiod, 2019–2021, ger en översiktlig beskrivning av verksamheten och vad ett regionalt forskningskluster inom VA-teknik kan innebära för dess medlemmar och för branschen i stort. För mer information om klustrets aktiviteter och forskningsprojekt hänvisas till klustrets årliga verksamhetsberättelser och klustrets hemsida www.va-malardalen.se.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: C_Slutrapport-VA-kluster_Malardalen2019-2021
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen