Styrenutsläpp i avloppsvatten vid installation av flexibla foder

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I rapporten undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar. Styrenfria flexibla foder baserade på akrylater är ett alternativ till styrenbaserade flexibla foder. Projektet har dokumenterat tre olika installationer av styrenfria produkter som numera finns på marknaden. Mer forskning behövs innan mätdata kan omvandlas till upphandlingskrav.

Flexibla foder är en schaktfri och effektiv metod för omläggning av ett åldrat ledningsnät. Det flexibla fodret kommer som en ohärdad produkt till installationsplatsen där det vrängs eller dras in i den befintliga ledningen. På plats i ledningen härdas fodret antingen med UV-ljus eller med värme. Ett flexibelt foder består före härdningen i regel av 15−50 procent styren. Installationen är ett kritiskt moment där styren kan läcka ut i spillvattennät och dagvattenledningar. Styren klassas som prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO-guidens kriterier och finns med på SIN-listan från ChemSec. Trots att metoden har använts i över 50 år finns det brist på tillgängliga data över hur mycket styren som installationer av flexibla foder släpper ut.

I projektet undersöktes tio installationer av flexibla foder i avloppsledningsnätet genom mätning av styren i avloppsvatten 10 minuter, 1 timme samt 24 timmar efter att vattnet släppts på efter installationen. UV-härdade flexibla foder hade lägst läckage av styren till avloppsvattnet och uppvisade vid alla installationer mätvärden som var lägre än det av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) rekommenderade PNEC-värdet (5 mg/l) för styren i avloppsreningsverk. PNEC står för Predicted No Effect Concentration. Installationer av ånghärdade produkter resulterade i högre halter av styren i vatten, där PNEC-värdet för styren i avloppsreningsverk överskreds vid ett antal tillfällen. Mätvärdena varierade även kraftigt mellan olika installationer.

Baserat på de mätningar som gjordes kan styrenhalten förväntas spädas ut till koncentrationer under ECHA:s rekommenderade PNEC-värde till dess att vattnet når reningsverket. Däremot är halterna av styren från ånghärdade flexibla foder så pass höga att de kan utgöra ett problem i samband med installationer i dagvattenledningar som slutar i naturen. I dessa fall är det rekommenderade PNEC-värdet betydligt striktare (40 µg/l).

Vid exponering av fabrikshärdade flexibla foder på labbet kunde urlakning av styren uppmätas även för det färdighärdade röret. Dock bedöms risken vara betydligt större i samband med installation, där till exempel frässpån på bara några minuter ger upphov till förhöjda halter styren (flera mg/liter).

Framför allt akrylater har kommit fram som ett alternativ till styren i flexibla foder. Produkterna är ett viktigt steg för att kunna fasa ut styrenbaserade produkter, vilket vissa kommuner har beslutat göra. De möjliggör fortsatt användning av flexibla foder som renoveringsmetod. Projektet har dokumenterat tre olika styrenfria produkters kemiska innehåll och installation. Installationsförfarandet är i stort sett detsamma som för styrenbaserade foder.

För att kunna omvandla data om flexibla foder till upphandlingskrav behöver fler mätningar göras. Utöver det behövs längre mätserier för att undersöka om styrenläckage pågår längre än 24 timmar.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2023-11
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen