Typgodkännande av material i kontakt med dricksvatten – hygieniska egenskaper

I brist på tydliga svenska myndighetskrav arbetar 5T-projektet med att få fram ett tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten. Projektet har som ett första steg tagit fram generella riktlinjer för certifiering av hygieniska egenskaper hos produkter som VA-organisationerna behöver i sina anläggningar. Resultatet presenteras i rapporten.

På vägen från vattentäkt till konsument kommer dricksvattnet i kontakt med många olika material i vattenverk, reservoarer och ledningsnät. Materialet kan påverka dricksvattnets kvalitet genom bland annat urlakning av skadliga ämnen och mikrobiologisk tillväxt. Därför är det ett problem att det i dag saknas tydliga svenska myndighetskrav på de material och produkter som används i vattenverk och distributionsanläggningar.

I Sverige kan en produkts hygieniska och mekaniska egenskaper utvärderas via ett frivilligt typgodkännande. Men dagens system för typgodkännande har hittills varit svårt att tillämpa på produkter som används i yttre VA-anläggningar. Boverkets byggregler gäller inte utanför husen, så typgodkännanden måste ske genom att allmänt hållna funktionskrav i plan- och bygglagstiftningen översätts till specifika produktkrav.

Flera produktgrupper som dricksvattenproducenterna behöver i sina anläggningar saknar i dag typgodkända alternativ. I brist på svenska myndighetskrav grundar sig de typgodkännanden som finns på olika utländska normer. Inom den svenska VA-branschen finns en osäkerhet om vilka certifieringar som ställer tillräckliga krav för att säkerställa att dricksvattenkvaliteten inte påverkas. Projektets syfte var till en början att hitta en samsyn mellan dricksvattenleverantörerna och typgodkännandeorganen när det gäller hur olika utländska certifieringar och provningsmetoder ska tolkas och värderas. Därefter tog man fram generella riktlinjer för hur certifieringsorganen ska kunna ta fram specifika certifieringsregler för olika produktgrupper som VA-organisationerna behöver. De generella riktlinjerna utvärderades genom att tillämpas på tre produktgrupper: metalliska, organiska och cementbaserade produkter.

Projektet har hittills bara studerat de hygieniska egenskaperna hos produkterna. För att ett material eller en produkt ska kunna få ett typgodkänt certifikat måste också de mekaniska egenskaperna utvärderas. Det arbetssätt som har använts i projektet kan även användas för att ta fram generella riktlinjer för mekaniska egenskaper, och detta sker nu i ett pågående SVU-projekt. Projektgruppen från forskningsinstitutet RISE och några dricksvattenproducenter hoppas också att få till stånd en kunskapsplattform för material och produkter i kontakt med dricksvatten. En webbplats med typgodkända produkter skulle kunna bli basen i en sådan plattform.

 

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2020-06
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen