Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA – Gärstad deponi och Sofielunds deponi

Uppföljning av provytor med FSA i tätskiktet visar att kravet på täthet för deponier för icke farligt avfall uppfylls. Mikrobiell aktivitet har uppmätts, men konsekvenser på tätskiktets funktion har inte noterats. Halter av metaller och näringsämnen i vatten som avrinner på tätskiktet är höga men avtar med tiden.

Övrig information

Rulla till toppen