Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

I dag utreds och projekteras allt fler typer av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. Det gäller att välja rätt typ av anläggning på rätt plats, och att välja utformning och storlek så att funktionen säkerställs. Rapporten sammanställer förslag till rekommendationer för följande anläggningstyper: torra dammar, underjordiska modulsystem (kassettmagasin och rörmagasin), betongmagasin, diken, svackdiken, översilningsytor, biofilter, permeabla beläggningar, skelettkonstruktioner, makadamdiken, sedimentationsmagasin, magasin med filterkassett, makadammagasin, magasin med vertikalt filter, våta dammar, våtmarker och skärmbassänger.

Rapporten fokuserar på dimensionering av anläggningar, inte på hela dagvattensystemet som anläggningarna är en del av. Den kompletterar därför Svenskt Vattens publikationer P105 och P110 som tar upp dagvattensystemet som helhet. Den kompletterar också SVU-rapporterna 2016-05 och 2019-02 som är kunskapssammanställningar om dagvattenrening och dagvattenkvalitet. I rapporten diskuteras vilka dimensionerande flöden som ska väljas för olika typer av dagvattenanläggningar och olika syften. Forskningsresultat har visat att det är de mindre och ofta förekommande regnen som bidrar till den största delen av föroreningsmängderna. Därför bör man dimensionera anläggningar för dagvattenrening utifrån de här mindre regnen. För anläggningar där fördröjning av dagvattenflöden är huvudsyftet gäller motsatsen, nämligen att dimensionera efter mindre frekventa och större mer ihållande regn.

I rapporten sammanställs förslag till rekommendationer för val av anläggningstyp utifrån dagvattenhanteringens syften och för olika dimensioneringskriterier, och det föreslås värden på olika parametrar som används för dimensioneringen. Den här studien har identifierat några viktiga dimensioneringsparametrar, bland annat anläggningsyta i förhållande till reducerad avrinningsyta och dimensionerande regndjup som inkluderar en viss procent av nederbörden. Värdena på de här parametrarna är platsspecifika och spelar stor roll för vilka areor och volymer som behövs för anläggningarna.

Det behövs enkla men samtidigt tillförlitliga metoder för uppskattning av nödvändiga areor och volymer för dagvattenreningsanläggningar. Ingen förenklad metod kan dock ersätta detaljerade och platsspecifika undersökningar. Dimensioneringsmetoderna behöver användas, utvärderas och vidareutvecklas.

English summary

The report compiles general recommendations regarding the design of different types of facilities for stormwater treatment and/or retention/detention. The following facilities have been studied: dry ponds, sub-surface detention basins, concrete basins, ditches and swales, filter strips, biofilters, permeable pavements, structural soil, infiltration trenches, underground sediment basins, underground basins with filter cassettes, underground macadam basins, underground basins with vertical filter, wet ponds, wetlands and floating curtains.

Choice of design flows for different facilities and purposes are discussed. Recommendations for the choice of type of facility depending on the stormwater management targets are provided. The report compiles different recommended design criteria for the mentioned facilities along with suggested values and designations on the considered parameters.

This study has identified some important design parameters, for instance facility area in relation to reduced watershed area and design rain depth that includes a certain percentage of the precipitation. The values on these parameters are site-specific and play an important role regarding which areas and volumes of the facilities that are needed. Continued studies of precipitation statistics and design parameters may lead to changed values.

Research results have shown that it is the smaller and more frequent rain events that contribute to the largest part of yearly pollutant loads. Therefore, stormwater treatment facilities should be designed for these rain events. For facilities for which in contrast detention of stormwater flows is the main objective the design should be performed for less frequent and larger rain events. Simple and reliable methods for estimating required areas and volumes for stormwater treatment facilities are needed. However, no simple method can replace more detailed and site-specific investigations. Continued evaluations and applications of the design methods are needed.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-20
Utgivningsår: 2019

Scroll to Top