Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar.

VA-Forsk Rapport 2000-10
Rekommendationer presenteras avseende utformningen av följande anläggningar för dagvattenrening: våta dammar, översilningsytor, konstruerade våtmarker och öppna diken (inkluderande svackdiken). Överslagsmässiga dimensioneringskriterier redovisas för dessa anläggningar. Kriterierna har tillämpats på 3 fallstudier genom beräkningar med dagvattenmodellen STORMTAC.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-10
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top