Utvärdering och minskning av metanutsläpp från olika Europeiska biogasanläggningskoncept (EvEmBi)

Utsläpp av metan från produktion och användning av biogas måste minimeras av flera skäl så som miljö, ekonomi och säkerhet. Sedan 2007 finns ett frivilligt svenskt system för egenkontroll av metanemissioner, sedan 2018 kallat EgMet, som har bidragit till ökad kunskap om förekomst av metanutsläpp bland svenska samrötningsanläggningar och avloppsreningsverk. Liknande frivilliga system finns i ett fåtal andra europeiska länder.

”Evaluation and reduction of methane emissions from different European biogas plant concepts” (“EvEmBi”) är ett internationellt projekt med partners från flera europeiska länder. Syftet med EvEmBi-projektet har varit att dels utvärdera olika europeiska biogaskoncept (typer av anläggningar) med avseende på emissionsfaktorer, dels att sprida kunskap om hur frivilliga system kan och bör utformas.

Resultat och lärdomar från projektet har delgivits EUkommissionen som inspel i kommande förslag till reglering av metanutsläpp. Projektresultaten kommer också att användas för vidareutveckling av det svenska EgMet-systemet. Sist men inte minst har EvEmBi-projektet möjliggjort genomförandet av två utbildningstillfällen för Avfall Sveriges och Svenskt Vattens medlemmar.

Projektet har finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning, Svenskt Vatten Utveckling och Energimyndigheten. Projektledare har varit Johan Yngvesson och Jonas Dahl, båda vid RISE. Johan Yngvesson har författat rapporten.

Malmö i januari 2022
Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Rapport 2022:04

Övrig information

Författare:
Artikelnummer: C_EvEmBi
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen