VA-avtal – Vägledning och avtalsexempel (digital version)

1 600 kr

P119 riktar sig till främst till kommuner och kommunala va-huvudmän och deras anställda, men kan även användas av konsulter, fastighetsägare och andra verksamma inom va-området.

Publikationen utgör en reviderad utgåva av Svenskt Vattens tidigare publikation P 89 Avtalsförslag inom VA-området, en vägledning som gavs ut 2003. Sedan föregående utgåva publicerades har väsentliga förändringar av den va-anknutna lagstiftningen införts, främst genom lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Införandet av LAV och en i någon mån skönjbar förskjutning i rättstillämpning och praxis, motiverar en ny och reviderad utgåva. Den tidigare, nu upphävda lagen 1970:244 om allmänna vatten och avloppsanläggningar förkortad VAL 70, omnämns i detta dokument som referens.

Syftet med publikationen är att ge läsaren vägledning om i vilka va-anknutna sammanhang som avtalslösningar är tillämpliga och ge exempel på hur va-avtal då kan utformas.

Va-avtal är ingen helt homogen avtalstyp, utan betecknar i denna publikation helt enkelt sådana avtal som på olika sätt kan aktualiseras i anslutning till enskilds användning av en allmän va-anläggning. Givetvis ingår landets va-huvudmän fortlöpande även andra slag av avtal som direkt eller indirekt rör va-verksamheten i stort. Avtal som emellertid inte rör användningen av den allmänna va-anläggningen har dock i huvudsak lämnats utanför framställningen.

Varje avtal, såväl va-rättsligt anknutna liksom i övrigt, måste med nödvändighet avspegla de specifika förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Avtalsexemplen i publikationen ska därför inte betraktas som fullständiga avtal eller generellt tillämpliga mallar, utan syftar till att tjäna som underlag i situationer där va-huvudmännen behöver reglera ett visst va-rättsligt förhållande till annan part genom avtal.

I situationer då avtal får omfattande betydelse för samhällsutveckling eller omfattar mycket stora summor kan med fördel en jurist anlitas som stöttar vid avtalsskrivning. Svenskt Vatten vill tacka alla som har hjälpt till att skapa denna publikation.
P119 säljs enbart i digital version.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P119-digital

Rulla till toppen